เราพัฒนาข้าวคุณภาพ
เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว

มุ่งพัฒนาระบบและศักยภาพ
ของพนักงานในองค์กร

ขยายธุรกิจให้เติบโต
“Hina@MBK” ร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่

สร้างเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจ
ที่หลากหลาย

ธุรกิจภายใต้แบรนด์ MBK Food Solution

ผลิตภัณฑ์

ข้าวมาบุญครอง

ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายแรกของเมืองไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” ด้วยโรงงานที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ทำให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สากล ISO 9001, ด้านระบบประกันคุณภาพ, ด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP),ด้านระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP)

ธุรกิจ

ร้านอาหารเเละศูนย์าหาร

นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวสารแล้ว ทางบริษัทฯ ยังประกอบบริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร 2 แห่ง และกิจการร้านอาหาร 3 แบรนด์

Mahboonkrongrice Cooking Studio

นักลงทุนสัมพันธ์

การต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน
รายงานประจำปี
งบการเงิน
ราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์