บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เพิ่มมาตรการป้องกัน ตามแผนนโยบายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามของโรคระบาดโควิค-19 เพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารสูงสุดของผู้บริโภค

10 / 03 / 2563

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ตราข้าวมาบุญครอง และข้าวเพื่อสุขภาพ ตรามาบุญครองพลัส ที่อยู่เคียงคู่ครอบครัวไทยมายาวนานกว่า 40 ปี ด้วยโรงงานที่ทันสมัย และได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย เราขอยืนหยัดเคียงคู่ผู้บริโภคทุกท่านเพื่อฝ่าวิกฤกติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID – 19) ไปด้วยกัน บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการป้องกัน ตามแผนนโยบายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามของโรคระบาดของบริษัท ผ่านแนวทางปฎิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ของ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารสูงสุดของผู้บริโภค และพนักงานที่เป็นครอบครัวของเรา ผ่านแนวทางปฎิบัติดังนี้

  1. พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของสำนักงาน และโรงงาน งดการเดินทางไปต่างประเทศในทุกกรณี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อไวรัส
  2. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ 2 ชั่วโมง ทั้งในสำนักงาน และภายในโรงงาน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เช่น เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่จับประตู เครื่องถ่ายเอกสาร และราวบันได
  3. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ และเครื่องจักรภายในโรงงาน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อทุก 2 ชั่วโมง
  4. เพิ่มการดูแลด้านระบบปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค การอบโอโซน และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้องประชุม และโรงอาหารส่วนกลาง
  5. เพิ่มจุดบริการพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน และผู้มาติดต่อทุกท่านก่อนเข้าพื้นที่ภายในสำนักงาน และโรงงาน
  6. เคร่งครัดในการทำความสะอาดเพื่อให้ปลอดเชื้อก่อนเข้าโรงงาน โดยมีจุดทำความสะอาดร่างกาย และเครื่องแบบพนักงานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสินค้าอย่างเข้มงวด ตามมารตฐานความปลอดภัยของอาหารFood safety ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล
  7. งดให้บริการเข้าเยี่ยมชมโรงงานจากหน่วยงานภายนอก และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเข้าพื้นที่ส่วนกระบวนการผลิตของโรงงาน
  8. เข้มงวดในการใช้น้ำยาทำความสะอาด ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งเพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ทั่วพื้นที่ภายในสำนักงาน และโรงงาน
  9. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 และวิธีการดูแลตัวเองตามมาตราการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข