ข้าวมาบุญครอง รับโล่รูปพนมมือดีพิเศษติดดาว ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่ง ที่ได้สัญลักษณ์รูปพนมมือยาวนานที่สุดของไทย

07 / 08 / 2563

นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพ ตราข้าวมาบุญครอง รับโล่ประกาศเกียรติคุณรูปพนมมือดีพิเศษติดดาว จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงคุณภาพดีจากกระทรวงพาณิชย์ การันตีข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเยี่ยม และรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยข้าวมาบุญครองเป็นแบรนด์แรกที่ได้สัญลักษณ์ดีพิเศษติดดาว และขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ที่ได้รับสัญลักษณ์รูปพนมมือต่อเนื่องและยาวนานที่สุดของประเทศ ภายในพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์